Mulan: Skutečný příběh nebo pouhá fantazie? Legenda o válečnici, která vzdorovala tradici

Kultura
Foto: Walt Disney Pictures

Legendární příběh o statečné čínské válečnici Mulan je pevně zakořeněn v srdcích lidí po celém světě. Je to příběh o odvaze, odhodlání a odporu vůči tradici, který přesahuje hranice času a kultury. Mulan je jednou ze čtyř legendárních žen, jejichž příběhy jsou v čínské kultuře a literatuře oslavovány pro jejich pozoruhodnou odvahu, odhodlání a oddanost vlasti. Díky filmovým adaptacím a mezinárodnímu šíření této legendy znají Mulan i lidé mimo Čínu a Asii.

Přestože neexistuje jednotný historický záznam o Mulan, její legenda zůstává důležitou součástí čínské kultury a identity. Diskuze o míře pravdivosti příběhu Mulan se často zaměřuje na interpretaci tradičních textů a básní, které popisují její příběh, a na analýzu historického kontextu, ve kterém se příběh odehrává. Někteří badatelé se domnívají, že příběh Mulan mohl být inspirován skutečnými událostmi a ženami, které se v minulosti vydávaly za muže a bojovaly v armádě. Jiní věří, že Mulan je spíše literárním výtvorem, který vychází z přání vytvořit inspirativní hrdinský příběh.

Období 4. až 6. století n. l. bylo v čínských dějinách charakterizováno dynamickými událostmi, které formovaly budoucnost země a měly vliv na politickou scénu, společnost a kulturu. Po pádu dynastie Jin na konci 3. století n. l. Čína totiž zažila rozdělení na několik regionálních států. Během tohoto období tak existovalo několik soupeřících dynastií a království, které soutěžily o moc a kontrolu nad územím. Časté války mezi severními a jižními státy tak formovaly politickou scénu té doby. Migrace nomádských kmenů hrály další klíčovou roli v událostech tohoto období. Nomádské kmeny, včetně Xianbei, migrovaly z východních stepí do Číny, což ovlivnilo politickou a kulturní scénu země. Xianbeiové byli jednou z těchto kmenových skupin a hráli významnou roli v politickém vývoji Severní Číny. Čínská společnost tak byla ve velkém napětí a nestabilitě, což vyvolávalo potřebu bojovníků a obránců. Tento stres vytvořil ideální prostředí pro vznik legend, jako je ta o Mulan.

Tradiční čínská literatura obsahuje řadu básní a textů, které popisují příběh Mulan a zdůrazňují její statečnost a oddanost. Prvním písemným záznamem o Mulan je Balada o Mulan, lidová píseň, která se pravděpodobně zrodila právě během období dynastie Wei (386-535 n. l.) a byla zahrnuta do antologie knih a písní, známé jako Hudební záznamy staré i nové. Tato antologie se však nezachovala, nicméně třeba Balada o Mulan se dochovala v pozdější antologii z období dynastie Tchang, známé jako Yuefu Shiji, v překladu Music Bureau Collection, jejímž autorem je Guo Maoqian, který výslovně uvádí Hudební záznamy starých i nových jako zdroj básně.

Historický rámec Balady o Mulan vycházející z Hudebních záznamů starých i nových nám představuje vojenskou kampaň dynastie Wei proti nomádským Rouranům, ale existují i jiné adaptace. Jednou z nich je i The Heroine Mulan Goes to War in Her Father’s Place napsaná Xu Weiem kolem roku 1593. Jedná se o divadelní hru o dvou aktech.

Xu Weiova klasická hra měla hluboký vliv na to, jak se tato legenda vyvíjela, i přestože byla napsána o dost později. Před dynastií Ming byl příběh o Mulan krátký a nejasný. I když hra nebyla příliš dlouhá (originální rukopis nepřesahoval ani dvacet stran), byla první, která poskytla mnoho detailů, které se staly nedílnou součástí legendy, například Mulanino jméno.

Hrdince jsou v různých verzích příběhu přiřazována různá rodová jména. Hudební záznamy staré i nové uvádějí, že křestní jméno Mulan nebylo známo, a proto naznačuje, že Mulan je její příjmení. Jelikož Balada o Mulan se odehrává v době Severní dynastie Wei, kdy severní Čína byla sužována migrujícím etnickým kmenem Xianbei, předky Mongolů, existuje několik důkazů, že Mulan nebyla etnickou Číňankou, ale právě Xianbei, kteří měli příjmení složená z více jak jednoho čínského znaku.

Foto: Wikimedia

Právě Xu Wei ji nazval Hua, protože znamná Hua znamená „květ“ a Mulan „magnólie“. Většina budoucích verzí tohoto příběhu pak také přijala tuto poetickou volbu. Jmen, která se do příběhu vpila je více, kupříkladu jména Mulanina otce Hua Hu, matky Jia a sestry Munan se stala běžně přijímanými částmi legendy.

Hlavním zaměřením této krátké hry je Mulanin život jako ženy. Ačkoli stráví dvanáct let v boji, jediná bitva v celé hře je téměř zcela přehlédnuta. Větší pozornost je věnována Mulaniným nohám (epitomu ženské krásy tehdejší doby) než její vojenské zručnosti. Protože byla Mulan tradičně vnímána jako ideální žena, tato hra ji nepředstavuje jako osobu toužící po válce. Po návratu domů ve hře obnovuje svou ženskost jak vzhledem, tak dispozicí. Téměř okamžitě se vrací k tiché a plaché dívce, jakou kdysi byla.

Primárním cílem autora bylo potěšit publikum, nikoli zachovat historickou přesnost, a proto i přes velké nedostatky, bylo toto dílo jeho největším úspěchem. Přivedl příběh o Mulan do veřejného povědomí. I když neexistují žádné záznamy o provedení této hry, artefakty z této hry byly integrovány do mnoha budoucích zpracování. Staletí po smrti Xu Weie byla tato hra objevena a začala sloužit jako velká inspirace pro to, co se nakonec stalo jednou z největších čínských legend.

Další tradiční adaptací je pak román Sui Tang Yanyi, který byl napsán v období dynastie Ming kolem roku 1695 novelistou Chu Renhuo. Přestože je tento román znám především pro své epické popisy bitev a politických intrik, obsahuje také mnoho romantických a dobrodružných prvků. Sui Tang Yanyi je důležitým dílem čínské literatury, které přináší poutavý pohled na historická období dynastií Suej a Tchang a zachycuje bohatství mytologie a tradice této éry. Mulanin příběh se v ní však líčí poměrně jinak, než jak zní ten příběh tradiční.

Všechna literární díla zabývající se Baladou o Mulan, nebo hrdinkou samotnou, mají společné srdce příběhu. Mulan je mladá dívka, která se rozhodne vstoupit do armády převlečená za muže, aby zachránila svého nemocného otce. Román Sui Tang Yanyi se v tomto neliší, ale přinesl čtenářům další pozadí a zvraty v ději, které by jinde nenašli. O čem tento román tedy je?

Mulan v něm žije pod vládou chána Heshana, západoturkického chanátu. Když chán souhlasí s válečnou aliancí s vznikající dynastií Tchang, která byla připravena ovládnout celou Čínu, Mulanin otec Hua Hu se obává, že bude odveden do vojenské služby, protože má pouze dvě dcery a malého syna. Mulan se tak oblékne jako muž a místo svého otce se dobrovolně přihlásí do armády. Je zastavena vojsky krále Dou Jiande a předvedena k výslechu před válečnici a královu dceru Xianniang. Té se Mulan coby muž zalíbí a nabídne se jí za manželku. Ale poté zjistí, že jde o ženu a válečnici. Uzavřou spolu pakt a stanou se sestrami. Nepřijde vám to povědomé? Něco málo z tohoto příběhu můžete objevit ve filmu Mulan od Disney z roku 2020.

Xianniang byla zobrazena jako mocná čarodějka, která toužila po lásce a uznání společnosti, avšak veřejné stigma vůči čarodějkám vedlo k tomu, že se stala vyvrhelkou, když se o jejím statusu dozvědělo okolí. Hledajíc pomstu proti lidem, kteří se jí vysmívali, bojovala po boku Böri Khana jako jeho pravá ruka ve snaze ovládnout Čínu. Později však pomohla Mulan, když ji dovedla k místu, kde Böri Khan držel císaře a obětovala za ni svůj život. Je zajímavé, jak se mění pojetí hlavního padoucha. V hraném filmu se jmenuje Böri Khan a v tom kresleném z roku 1998 Shan Yu. Navíc je Böri Khan rouranský válečník, který toužil po vyhlazení obyvatel Číny a skonu císaře jako odplatu za smrt svého otce, zatímco Shan Yu je fyzicky impozantní nemilosrdný náčelník a generál Hunů, inspirovaný převážně Čingischánem, velkým chánem Mongolské říše.

V románu Sui Tang Yanyi se pak setkáme s tragickým koncem, který nelze najít v žádných předchozích legendách nebo příbězích spojených s Hua Mulan, a je pravděpodobně vymyšlený autorem románu. Král Dou Jiande, otec princezny Xianniang je poražen poté, co se postavil na stranu nepřítele dynastie Tchang, a obě sestry se vzdají s žádostí, aby byly popraveny místo odsouzeného krále. Tento akt filiální poslušnosti vede k odpuštění císaře Taizonga z dynastie Tchang. Císařovna pak poskytne Mulan peníze, aby se postarala o své rodiče a zaplatí svatbu princezny, která se přiznala, že se zaslíbila generálu Luó Chéngovi.

Mulan tak dostane povolení k cestě zpět do svého rodného kraje, aby přesunula svou rodinu do hlavního města, kde žije princezna Xianniang. Po návratů domů však zjistí, že její otec zemřel a její matka se znovu provdala, což ji zdrtí. Když navíc zjistí, že z ní chce chán udělat konkubínu, zvolí si smrt. Ještě předtím než spáchá sebevraždu, svěří své mladší sestře Youlan dopis, který má dát princeznině snoubenci. K tomu se však dopis nikdy nedostane, protože její sestra je cestou odhalena a zajata.

Konec románu vzbudil mnoho šokujících reakcí a často se objevuje vysvětlení Mulaniny sebevraždy tak, že i čínská žena by dala přednost smrti vlastní rukou před službou cizímu vládci.

Osobnosti v tomto románu mnohdy vycházejí z reálných postav, jako je kupříkladu císař Taizong nebo král Dou Jiande, ale jsou mixovány s postavami smyšlenými. Také je v nich mnoho fiktivních událostí. Jednou z nich je například smrt krále Dou Jiande, který byl ve skutečnosti popraven, ale v románu přežije a stává se mnichem.

Kromě románů existují také moderní básně inspirované tímto příběhem. Mnoho básníků se obrací k této legendě jako k symbolu statečnosti a odvahy, který je stále aktuální a inspirativní i pro dnešní dobu. Tyto moderní básně často zdůrazňují roli Mulan jako příkladu pro ženy, které se snaží prosadit ve světě, který je často omezující a plný diskriminace. Tak je Mulan nejen legendou, ale také zrcadlem čínské kultury a politiky. Mulan je oslavována jako symbol statečnosti a oddanosti, což jsou hodnoty, které mají v čínské kultuře dlouhou tradici. Její příběh ukazuje na důležitost vlastenectví a obětavosti v boji za vlast, což jsou témata, které byly v čínské kultuře vždy velmi ceněny. Její odvaha a schopnost se přizpůsobit mužskému prostředí ukazují, že ženy mohou hrát rozhodující roli v tradičně mužských sférách. Tímto způsobem Mulan bojuje proti stereotypům a ukazuje na sílu a schopnosti žen, což je v čínské společnosti velmi důležité téma. V moderní Číně tak zůstává Mulan významnou postavou. Její příběh je součástí čínského národního dědictví a objevuje se tak ve vzdělávání i propagandě.

Jak již bylo zmíněno, příběh Mulan byl adaptován do filmové podoby několikrát, přičem těmi světově nejznámějšími verzemi jsou animovaný film od Disneyho z roku 1998, jeho pokračování z roku 2004 a nedávný hraný film z roku 2020.

Disneyho animovaná verze Mulan se stala kultovním hitem, který milují děti i v dnešní době. Film sleduje příběh Mulan, která se převléká za muže a vstupuje do čínské armády, aby zachránila svého otce a zemi před invazí Hunů. Tato verze je známá svým poutavým příběhem, výraznými postavami a působivou animací. Zatímco film respektuje základní prvky tradiční legendy, přidává do ní i prvky humoru a hudby, což z něj činí zábavné a inspirativní dílo pro širokou diváckou základnu. Disneyho Mulan také zdůrazňuje témata vlastenectví a sebeobětování, což jsou hodnoty, které jsou v Disneyho filmech často zdůrazňovány. Zajímavé je, že se zde Mulan jmenuje příjmením Fa, nikoli Hua. Což nás přivádí k problému, který se objevuje dokonce napříč staletími, a je popsán výše. Mulan 2 je pak zcela vymyšlenou pohádkou, která má s původní legendou společnou pouze hrdinku.

Hraný film Mulan z roku 2020 se už odlišuje od animované verze velmi a přibližuje se k Baladě o Mulan. Tento film se snaží být realističtější a vážnější. Obsahuje méně fantastických prvků a zaměřuje se na epické bojové scény a dramatické momenty. Hraný film se snaží podat Mulan jako silnou a nezávislou hrdinku, která se nebojí riskovat pro své přesvědčení a lásku ke své zemi. I když tento film obdržel smíšené recenze, mnozí diváci oceňují jeho vizuální úpravu a odvážný pokus o novou interpretaci klasického příběhu. Tento film ukazuje pokus o vyrovnání se s kritikou ohledně stereotypních obrazů. Tato adaptace se snaží o autentičnost a respekt k čínské kultuře a tradicím, což odráží moderní trendy k většímu kulturnímu uvědomění a diversitě ve filmovém průmyslu.

Tato legendární čínská hrdinka přinesla inspiraci a sílu prostřednictvím své odvahy a oddanosti. Její příběh statečného obětování se pro ochranu rodiny a vlasti zasáhl srdce lidí nejen v Číně, ale po celém světě. Od starověkých počátků, kdy se legendy o ní poprvé objevily, až po moderní adaptace včetně filmů, divadelních her a knih, je symbolem odvahy, vytrvalosti a nezlomného ducha, díky nemuž překonává překážky a bojuje za to, co je správné.

Její příběh připomíná, že síla jednotlivce může změnit svět a inspirovat generace lidí k dosažení svých vlastních cílů a snů.

Zdroj: csfd, abilenetx.gov, researchgate.net, mulanbook.com

Diskuze
Pokud chcete přispět do diskuze, musíte se přihlásit.