Podmínky užití

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽITÍ ASIANSTYLE.CZ

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na Asianstyle.cz umístěných na adrese Asianstyle.cz (dále jen „Asianstyle.cz“) provozovaných společností ATIVEON s.r.o., se sídlem Malešická 2855/2, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“).

II. Registrace

 1. Uživatel Asianstyle.cz (dále jen „Uživatel“) získá registrací na Asianstyle.cz přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci Asianstyle.cz může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u soutěží).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na Asianstyle.cz stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na Asianstyle.cz měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na Asianstyle.cz na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání Asianstyle.cz ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, online hry nebo jiné akce pořádané Asianstyle.cz, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na výhru, ani na náhradu škody.

III. Účast na diskusích a soutěžích

 1. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 2. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 3. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
 6. O výhrách v soutěžích rozhoduje Provozovatel na základě jednotlivých pravidel soutěží. Proti rozhodnutí Provozovatele o výhře není odvolání a Provozovatel může rozhodnutí o výhře změnit.
 7. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit Uživatele, který bude důvodně podezřelý z porušení pravidel soutěže nebo zporušení těchto všeobecných podmínek.
 8. Soutěží se nemohou zúčastnit Uživatelé, kteří blokují reklamy.

IV. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na Asianstyle.cz

 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na info@asianstyle.cz ze-mailu na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněnzpracovávat i bez souhlasu Uživatele.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Asianstyle.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat Asianstyle.cz takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití Asianstyle.cz, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost Asianstyle.cz či poskytování služeb Provozovatelem.
 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na Asianstyle.cz jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na Asianstyle.cz vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (diskuse, soutěže). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na Asianstyle.cz stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na Asianstyle.cz pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu Asianstyle.cz a narušovat provoz Asianstyle.cz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na Asianstyle.cz.

V. Ochrana autorského práva

 1. Materiály publikované na Asianstyle.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na Asianstyle.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu Asianstyle.cz, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu Asianstyle.cz či jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu Asianstyle.cz pouze pro osobní účely.
 3. Užití autorských děl publikovaných na Asianstyle.cz v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na Asianstyle.cz obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím Asianstyle.cz obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na Asianstyle.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na Asianstyle.cz pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VI. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání Asianstyle.cz provozovaných společností ATIVEON s.r.o. Informaci o takovéto změně bude publikovat na Asianstyle.cz nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz Asianstyle.cz, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje Asianstyle.cz na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.
 4. V případě, že Asianstyle.cz obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

ATIVEON s.r.o.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 02. 2021.